Statut

Regulamin organizacyjny
Niepublicznego Żłobka „Tuptuś” w Malanowie

Firma Joanna Matusiak 62-700 Turek, przy ul. Nowa 22/21, zwana dalej „Niepublicznym Żłobkiem Tuptuś” w Malanowie działa na  postawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 , poz. 235).
 1. Statutu Niepublicznego Żłobka Tuptuś.
 2. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
  a) organizację pracy Żłobka;
  b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku;
  c) obsadę osobową Żłobka;
  d) zasady funkcjonowania Żłobka;
  e) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.
 3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
  a) prawa i obowiązki rodziców;
  b) prawa dzieci.

§2

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat.
 2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –17.00,
 • pięć dni w tygodniu,
 • 12 miesięcy w roku,
 1. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
 2. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne oraz 24 grudnia.
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają w okresach między świątecznych lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy”, oraz 5 dniowego urlopu w okresie wakacyjnym. Informacja o dyżurach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka ul. Słoneczna 3, 62-709 Malanów na minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą. Dyżury prowadzone są od 8.00 -16.00, zapewniając dzieciom w tym czasie właściwą opiekę i wyżywienie.
 4. Jeśli na dzień „między świąteczny” lub „długo weekendowy” zapisze się poniżej 5 dzieci, wówczas placówka będzie nieczynna.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą, po godzinach pracy Żłobka w wysokości 25zł/h, doliczanych do czesnego.
 6. Za sytuację szczególną uznaje się m. in.:
 • chorobę rodzica, delegację rodzica powodujące dezorganizację życia rodzinnego na podstawie oświadczenia przedłożonego do Właściciela Żłobka,
 • nagłą zmianę sytuacji życiowej rodzica mającą bezpośredni wpływ na opiekę nad dzieckiem nie dłużej jednak niż przez 2 tygodnie (na podstawie oświadczenia rodzica złożonego każdorazowo u Właściciela  Żłobka),
 • nieprzewidziany dłuższy pobyt dziecka w żłobku zgłoszony w dniu pobytu dziecka telefonicznie lub e-mailem.
 1. Właściciel Żłobka wyraża zgodę na pobyt dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin dziennie po przeprowadzonej konsultacji z opiekunkami.


§3

Rejestracja obecności

 1. Procedura rejestrowania obecności godzinowego pobytu dziecka w Żłobku:
 • Właścicielka Żłobka, w pierwszym dniu miesiąca, przygotowuje rejestr dzienny, godzinowy pobytu dziecka w żłobku, który przekazywany jest opiekunom pracującym w żłobku.
 • Każdego dnia opiekunowie uzupełniają rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka.
 • W ostatnim dniu miesiąca Właścicielka placówki podlicza rejestry dzienne godzinowego pobytu dziecka.
 1. Kwota podlegająca do odliczenia obejmuje jedynie stawkę żywieniową.
 2. Rejestry będą stanowiły podstawę do naliczenia opłaty za wyżywienie.


§4

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

 1. 7.00 – 8.30 Przyjmowanie dzieci w szatni, zabawy swobodne,

                       przygotowanie do śniadania.

 1. 8.30 – 9.00 Śniadanie
 2. 9.00 – 9.30 Czynności pielęgnacyjno-sanitarne
 3. 9.30 – 11.30 Zajęcia zabawowe z elementami edukacji, dostosowane
                          do możliwości rozwojowych dziecka. Zabawy na powietrzu

(zależnie od pogody).Przygotowanie do posiłku.

 1. 11.30 – 12.00 Obiad, przygotowanie do drzemki.
 2. 12.00 – 13.30 Sen.
 3. 13.30 – 14.15 Czynności pielęgnacyjne.
 4. 14.15 – 15.15 Zabawy w Sali lub na powietrzu.
 5. 15.15 – 16.00 Podwieczorek
 6. 16.00 – 17.00 Zabawy swobodne i wydawanie dzieci.


§5

Kadra

 1. Właścicielce/Dyrektorowi Żłobka podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobka jego zadania przejmuje osoba wskazana przez Właścicielkę placówki.
 3. Dyrektor żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, natomiast sprawami organizacyjnymi, opłatami oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz zajmuje się właściciel placówki.

 

§6

 

 1. Liczba opiekunów w żłobku uwarunkowana jest liczbą miejsc organizacyjnych oraz wiekiem dzieci. Zgodnie z ustawą „żłobkową” na 8 dzieci przysługuje 1 opiekun, w przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun do 5 dzieci, w przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. W Żłobku Tuptuś osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie.
 

§7

 

 1. Do żłobka przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się rodziców lub opiekunów.
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny ( np. astma, temp.> 39˚). W przypadku nieodebrania dziecka w tym czasie, personel wezwie pomoc lekarską.
 4. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.
 5. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
 6. Do każdej nieobecności powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.


§8

Zasady funkcjonowania Żłobka

 

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
 2. wyżywienie,
 3. higienę snu i wypoczynku,
 4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
 7. działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,   
 8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 10. opiekę i pomoc pedagogiczną.

§9

Odbiór dziecka

 

 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • pokrewieństwo;
 • adres;
 • nr dowodu tożsamości;
 • nr telefonu kontaktowego;
 • datę i podpis rodziców;
 • podpis pracownika poświadczający podpis rodzica upoważniający do odbioru dziecka.
 1. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), dyrektor lub inny pracownik Żłobka, po odczekaniu 1 godziny, zawiadomi najbliższą jednostkę policji.
 4. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

§10

Opłaty

 

 1. Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Właściciel placówki.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilnej.
 3. Właściciel Żłobka może dokonać podwyżki czesnego raz w roku z wcześniejszym,  miesięcznym uprzedzeniem.
 4. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto placówki.
 5. Żłobek nie przyjmuje opłat gotówkowych.
 6. Opłata obejmuje:
 • pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie;
 • wyżywienie.
  Wysokość opłat obejmuje:
 • Wpisowe: jednorazowa i bezzwrotna opłata, dokonywana przy zapisie dziecka – 350 zł;
 • Czesne dla dzieci zameldowanych na terenie gminy Malanów – opłata za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie – 900,00 zł.
 • Czesne dla dzieci spoza gminy Malanów – opłata za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie – 1400,00 zł.
 • Godzina pobytu dziecka powyżej 10 godziny – 20 zł/h.
 • Wyżywienie – 18 zł/dzień.
 1. Opłaty za czesne dokonywane powinny być do 10 każdego miesiąca.
 2. Nie zgłoszona zwłoka w płatnościach będzie wiązała się z odsetkami w wysokości 10 zł za dobę, naliczana od 6 każdego miesiąca.
 3. Aby nie doliczać odsetek za zwłokę należy przedstawić dowód przelewu z datą do 10 każdego miesiąca.
 4. Brak opłaty miesięcznej w ciągu 30 dni wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy Żłobka.

§11

 1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
 • domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym;
 • pampersy;
 • bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
 • oraz jeśli dziecko używa to podpisane: smoczek i butelkę/kubek niekapek;
 • mieszankę mleczną w przypadku dzieci korzystających;
 • podpisane: szczoteczkę do zębów, kubek do mycia zębów i pastę.
 1. Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane.
 2. Jeżeli dziecko:
 • korzysta z urządzeń lub aparatów słuchowych (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi Żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi;
 • ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź szachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki.
 1. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii.
 2. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione do placówki.
 3. Za pozostawione rzeczy oraz wózki żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów, wody).
 5. Żłobek zapewnia Dziecku:
 • łóżeczko/leżaczek, pościel (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka);
 • nocnik – w żłobku (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka);
 • całodzienne wyżywienie – za dodatkową opłatą;
 • pomoce dydaktyczne;
 • podstawowe przybory higieniczne.

§12

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami.
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyny.
 3. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
  a) naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
  b) systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,
  c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
  d) naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
 4. Placówka ma prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia miesiąca.
 5. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia miesiąca.
 6. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

§13

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo w szczególności do:

 • równego traktowania,
 • akceptacji takim jakie jest,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
 • nietykalności fizycznej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.


§14

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  a) przestrzeganie statutu Żłobka,
  b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  c) przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka,
  d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 2. Rodzice mają obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i właściciela.
 4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosować się do nich.

§15

Rodzice maja prawo do:

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania opiekunom i właścicielowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka,
 4. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany kierownik Żłobka.
 6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

§16

Postanowienia końcowe

Dyrektor lub Właściciel Żłobka, obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny Żłobka.

§17

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Umowa o świadczenie usług.
 2. Karta informacyjna.
 3. Statut żłobka.

§18

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze Żłobka.

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA “TUPTUŚ”
Malanów, ul. Słoneczna 3

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej dalej Żłobkiem, której pełna nazwa brzmi „Niepubliczny Żłobek Tuptuś” Joanna Matusiak.
 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Joanna Matusiak prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą: 62-700 Turek ul. Nowa 22/21.
 3. Żłobek Niepubliczny TUPTUŚ znajduje się w Malanowie przy ulicy Słonecznej 3.
 4. Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Malanów.
 5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Turku.


§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 75) zwanej dalej „Ustawą”, ze zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, tekst jednolity. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 72).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. Poz. 1205).
 4. Niniejszego Statutu.
 5. Innych przepisów obowiązującego prawa.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3

 1. Nadrzędnym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do ukończenia 3 roku życia (w szczególnych przypadkach do lat 4).
 2. Właściwa opieka edukacyjna oraz pielęgnacyjna, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, realizowana jest poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.
 3. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwe dla wieku dziecka.
 4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień.
 5. Stworzenie warunków do swobodnej i bezpiecznej zabawy.


§ 4

Żłobek realizuje zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

 1. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych;
 2. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 4. Rozwijanie wyobraźni, aktywności i samodzielności dzieci;
 5. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 6. Kształtowanie postawy społecznych, w szczególności współżycia i współpracy w grupie;
 7. Zapewnienie zdrowego i różnorodnego wyżywienia;
 8. Przestrzeganie zasad higieny oraz wyrabianie nawyków higieny życia codziennego;
 9. Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci w celu stworzenia optymalnych warunków dla ich rozwoju;
 10. Udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka;
 11. Wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.


§ 5

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
 4. prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

Rozdział III
Organizacja żłobka

§ 6

Organami żłobka są:

 1. Właściciel żłobka: Joanna Matusiak
 2. Dyrektor żłobka
 3. Zespół pracowników


Rozdział IV
Organizacja żłobka

§ 7

Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20-go tygodnia do 3 lat (w szczególnych wypadkach do lat 4).

§ 8

 1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej maksymalnie 2 tygodnie.
 2. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala właściciel i podaje go do wiadomości rodziców.
 3. Rok szkolny w żłobku rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września.
 4. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.


§ 9

 1. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez właściciela i dyrektora żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.

 

§ 10

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie właściciel placówki.


§ 11

 1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne odbywają się według założonego programu placówki.
 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych, zgodnych z oczekiwaniami rodziców i możliwościami rozwojowymi dzieci.


§ 12

Wszystkie dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z czterech posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu (dwudaniowego), podwieczorku.

 § 13

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez właściciela i dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad dziećmi, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.
 3. W szczególnych przypadkach właściciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja uroczystości).


Rozdział V
Rodzice, opiekunowie prawni dziecka

§ 14

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w żłobku,
  b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  c) wyrażania opinii właścicielowi na temat pracy żłobka,
  d) uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  e) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami, w miarę możliwości żłobka,
  f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez i innych – w miarę możliwości organizacyjnych żłobka,
  g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
  h) zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę cywilno – prawną o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka,
  b) ściśle współpracować z opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania żłobka. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek posiadania ze sobą dowodu tożsamości, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja,
  d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę właściciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka,
  e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  g) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z właścicielem placówki,
  h) na bieżąco informować właściciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  i) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
  j) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych,
  k) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez właściciela żłobka,
  l) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki.

 

Rozdział VI
Zasady rekrutacji dzieci i skreślania dzieci z listy wychowanków

§ 15

 1. Kwalifikacji do żłobka podlegają dzieci, które ukończyły 20-sty miesiąc do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze – do 4 roku życia).
 2. Rekrutacja do żłobka ma charakter ciągły, co oznacza możliwość złożenia karty zgłoszeniowej przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc, dziecko wpisuje się na listę rezerwową.
 3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans. W przypadku gdy liczba dzieci wnioskujących o przyjęcie jest wyższa niż liczba miejsc, wówczas pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z rodzin wielodzietnych.
 4. Warunkiem przyjęcie dziecka do żłobka jest:
  – podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Właścicielem Żłobka,
  – złożenie karty zgłoszeniowej dziecka,
  – wpłata wpisowego o ustalonej wysokości i terminie.
 1. Dzieci uczęszczające do żłobka w danym roku szkolnym są automatycznie kwalifikowane na kolejny rok (bez konieczności składania Karty Zgłoszeniowej), pod warunkiem zgłoszenia chęci kontynuowanie umowy na co najmniej miesiąc przed jej wygaśnięciem oraz pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny.
 2. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w przypadku zwolnienia miejsc.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, właściciel żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
 4. Żłobek nie jest przystosowany do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.
 5. W żłobku obowiązują preferencje dla rodzin wielodzietnych. Drugie i kolejne dziecko z rodzin wielodzietnych, otrzymuje upust w wysokości 50% czesnego.

 
§ 16

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez właściciela żłobka w szczególności, gdy:
  – rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
  – rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
  – dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
  – umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła;
  – Rodzice nie uiszczają opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku, ustalonych w zawartej umowie cywilno-prawnej;
  – występuje utrudniona współpraca rodzica ze żłobkiem.
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.


ROZDZIAŁ VII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 17

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 2. dofinansowania z Gminy Malanów.

§ 18

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  – opłaty stałej (czesnego) – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności   dziecka w placówce,
  – opłaty za wyżywienie ( podlegającej zwrotowi proporcjonalnie do nieobecności  dziecka, z zastrzeżeniem zgłoszenia nieobecności dziecka w placówce najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia),
  – opłaty jednorazowej (wpisowego) – bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby funkcjonowania grupy dzieci – pomoce dydaktyczne, wyposażenie „awaryjne” itp.,
  – za ewentualne zajęcia dodatkowe lub przebywanie dziecka poza godzinami pracy żłobka.
 1. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy uiszczać do 10. dnia po otrzymaniu wiadomości SMS od właściciela. Opłatę zmienną należy regulować do 10. dnia po otrzymaniu wiadomości SMS od właściciela.
 2. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem kary umownej oraz wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie może skutkować skreśleniem dziecka z listy i może być jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 3. Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, szczoteczka do zębów i pasta do mycia zębów), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
 4. Składniki opłat i ich wysokość ustala właściciel.
 5. W sytuacji zamknięcia żłobka z przyczyn niezależnych od właściciela, opłata za pobyt dziecka nie ulega zmianie, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
  a) zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców wewnątrz placówki,
  b) na stronie internetowej malanow.zlobektuptus.pl.
 3. Statut nadaje organ prowadzący – właściciel.
 4. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo -wychowawczej.
 7. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022.