Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA “TUPTUŚ”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści „Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” w Malanowie.
 2. Właścicielem jest Firma Joanna Matusiak ul. Nowa 22/21, 62-700 Turek.
 3. Żłobek działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 4. Siedziba Żłobka znajduje się w Malanowie, ul. Słoneczna 3, 62-709 Malanów.

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367);
 3. Niniejszego Statutu;
 4. Innych przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka

§ 3

 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-go tygodnia życia.
 2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 rok życia.

§ 4

Do zadań Żłobka należy:

 1. Organizacja fachowej opieki opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej;
 2. Stworzenie warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia edukacyjne i artystyczne;
 3. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry;
 4. Organizowanie spotkań rodziców z kadrą;
 5. Zapewnienie indywidualnej opieki dostosowanej do własnego tempa rozwoju dziecka.

Rozdział III
Organizacja żłobka

§ 5

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

 1. Podpisanie umowy cywilno – prawnej (zwanej dalej Umową);
 2. Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka;
 3. Przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu.
Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.
Zapisy prowadzone są przez cały rok.

Przy korzystaniu z opieki weekendowej rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pięć dni wcześniej.

§ 6

Opłaty

 1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice, z którymi zawarta została umowa na świadczenie usługi opieki, uiszczają miesięczną opłatę stałą w wysokości 1200,00 PLN, po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy Malanów oraz ulg własnych, opłata dla dzieci z gminy Malanów wynosi 550,00 PLN  i 920,00 PLN dla dzieci spoza gminy.
 2. Wpłaty należy dokonać do 05 dnia każdego miesiąca na konto bankowe żłobka.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie mogą żądać zwrotu całości lub części miesięcznej opłaty stałej.
 4. W przypadku zalegania z opłatą żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy.
 5. Podczas trwania umowy, opłata czesnego nie ulega zmianie.

§ 7

 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do Żłobka dziecko zdrowe.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w danym dniu, rodzice są zobowiązani powiadomić Żłobek, najpóźniej do godz. 8.00.
 3. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej wypełnionej i podpisanej przez rodziców po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Istnieje możliwość odbioru dziecka przez inne osoby, wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia przez prawnego opiekuna dziecka.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Zmian niniejszego statutu może dokonać jedynie właściciel Żłobka Anna Matusiak.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej  https://malanow.zlobektuptus.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 03.12.2020r.